Nikola Tesla

Some pub­lic do­main pic­tures of Niko­la Tes­la (­copied from here)